پنج شنبه , 22 آذر 1397
خانه » بایگانی/آرشیو برچسب ها : 1saze.com (صفحه 2)

بایگانی/آرشیو برچسب ها : 1saze.com

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0114

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۴ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه مانند  میز …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0115

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه مانند  میز …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0116

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۶ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه مانند  میز …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس0117

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس۰۱۱۷ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه مانند  میز …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 0118

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۸ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 0119

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۹ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 01110

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۰ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۱

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 01111

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۱ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۱ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۲

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 01112

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۲ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۲ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۳

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس 01113

کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۳ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس ۰۱۱۱۳ دانشگاه اشرفی اصفهانی زمستان ۹۵ کارگاه مصالح و ساخت ایستگاه اتوبوس. کلاس فوق در دو گروه دختران (۲۲ نفر ) و پسران (۱۳) نفر صبح و بعد از ظهر اجرا میگردید. شروع کلاس اشنایی یا ترسیم معماری و اصول ابتدایی طراحی معماری انجام شد، سپس تمرینهای اولیه …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است