شنبه , 2 تیر 1403

سبکهای معماری

سبکهای معماری

سبکهای معماری اگر به تاریخ هنر رجوع کنیم درمیابیم که در هر دوره زمانی هنر خاصی توسط هنرمندی ارائه گردیده
و مورده توجه مردم قرار گرفته، در اصل هرگاه جامعایی خلعی را احساس میکند یکی از اولین قشرهایی که متوجه درد جامعه میشود هنرمندان میباشند،
پس از ان قشرهای دیگر جامعه با اقتباس از کار همان هنرمند تنها به زبان خود راه وی را ادامه میدهند.

اصل فوق در مورد تمامی سبکها و مکتبها کاربرد ندارد،
سبکهایی وجود داشته که ناخواسته از یک هنرمند برخواسته و مورد توجه و استقبال مردم ان جامعه هم قرار نگرفته
ولی سالها بعد سبک و کار ان هنرمند مورد تقدیر و کاربرد قرار گرفته است.
یکی از عنصری که سبک را ترویج میدهد، دید و استقبال جامعه از ان ایده بوده
اگر مردم ان جامعه مکتب فوق را نپیذیرند هیچگاه ان ایده تبدیل به سبک نمیشود.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

سبکهای معماری

با توجه به مطالب ذکر شده باید گفت که معماری از این قواعد به دور نبوده است،
در هر دوره زمانی توسط معمارانی سبکهایی ابداع شده که مورد استقبال جامعه قرار گرفته است.
گاهی تا سالها ان سبک مورد استفاده بوده، هدف ما نیز در این بخش به تصویر و تحریر کشیدن سبکهای معماری برای شما عزیزان است.

اگاهی کامل از سبکهای معماری این شناخت را به معمار میدهد
تا در مورد یک اثر معماری به خوبی اظهار نظر کند و در طراحی از عناصر شناخت شده این سبکها بهره برداری کند،
تمامی پیامبران معماری که موفق به ایجاد سبک شده اند انها نیز سبکهای قبلی را به نوعی تجربه کرده اند،
در بخش فوق ابتدا به اخرین سبکهای رایج در دنیای معماری پرداخته میشود
و در اخر نیز سبکها و شیوه های بنیادی و تاریخی نیز ارائه میگردد.
امیدواریم این منظور برداشت نشود که 1saze قصد ابداع سبک جدید معماری را دارد،
هدف فقط به نمایش قرار دادن سبکهای معماری میباشد نظرات و پیشنهادات شما ما را در این راه یاری میکند.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

سبک شناسی معماری

در دسته بندی سبکهای معماری که در دانشگاههای ایرانی بیشتر به انها توجه می شود میتوان سه شاخه اصلی را به عنوان گرو ههای پایه طبقه بندی نمود:
1- سبک شناسی معماری غربی
2- معماری ایرانی
3- معماری دور

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

1- سبک شناسی معماری غرب و امریکا:
معماری غرب حوزه نفوذ ان شامل اروپا و تاثیر ان تا حدود زیادی در امریکا است..
در دسته بندی سبک شناسی فوق حوزه اول را میتوان نقطه شروع ان یعنی حدود 500 سال قبل میلاد مسیح،
یونان باستان تا امپراطوری بزرگ روم معماری کلاسیک بر شمرد. بعد از تصرف اروپا توسط گوتها معماری گوتیک
و بعد از معماری رنسانس، باروک تا اواسط قرن 17 بعد از میلاد را میتوان به عنوان حوزه اول دسته بندی نمود.

حوزه دوم از اوایل قرن 18 به بعد با جنبشهایی مانند نئو کلاسیک و نهضت هنر نو باعث پیدایش معماری قرن 20 یا معماری مدرن شدند.
معماری مدرن خود نیز دارای زیر شاخه هایی مانند مدرن اولیه و متاخر میشد که این معماری یکی از تاثیر گذارترین شیوه ها را در دنیا رواج داد
تا جایی که معماری ارگانیک برای خود تبدیل به یک نهضت امریکایی شد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

سبک شناسی معماری Architectural stylistics

حوزه سوم این شاخه شامل اواخر قرن 20 (بعد از 1980) یعنی معماران پست مدرن، ساختار شکنها، دیکانستراکشنها بوده اند.
در حوزه اخر گروههایی دیگر مانند معماری های تک و شاخه های ان (اکوتک و ربوتک)، معماری سبز و توسعه پایدار، فولدینگ و بیونیک
و حتی در اخر معماری نرم افزاری پارامتریک در تحقیق فوف همراه با طبقه بندی به انها اشاره شده است.

سبک شناسی معماری Architectural stylistics

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

2- سبک شناسی معماری ایران:
در دسته بندی شاخه معماری ایرانی که ریشه های ان حتی 7000 سال قبل از میلاد باز میگردد،
شروع ان را میتوان با مهاجرت ارارتورها به فلات ایران، قوم ماد و ایلام دانست.
دولتهای بزرگی مانند هخامنشیان و ساسانیان، معماریهای وسیعی همچون سبک پارسی و پارتی را ایجاد کردند.
متاسفانه بسیاری از تاریخها گاها به میلادی یا قمری و حتی اواخر قرن بیستم به شمسی ثبت شده است
و این خود نیز یکی از از عوامل پبچده در سبک شناسی معماری ایرانی است.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

سبک شناسی معماری Architectural stylistics

در تحقیق فوق سعی شده با یکسان سازی تاریخها بر اساس یک تقویم مشترک در همه سبکها عنوان شوند
تا بازتاب سبک مورد نظر را در کشور دیگر به راحتی زمان یابی گردد.
بعد از معماری پارسی و پارتی شروع دوره ورود اسلام به ایران می باشد،
سیکهای خراسانی، رازی، اذری، اصفهانی شامل میشوند و پس ان معماری قاجار و پهلوی.
به طور کلی دسته بندی شاخه سبک شناسی معماری ایرانی شامل چهار حوزه نفوذ میباشد:

– معماری باستان ایران تا انتهای شیوه پارسی و پارتی. (تا قرن 4 بعد از میلاد)
– معماری اسلامی ایرانی، خراسانی (قرن 4تا10)، رازی (قرن 10تا12)، اذری (قرن 12تا14) و اصفهانی (قرن 14تا17).
– معماری قاجار(قرن 18 تا 19) و پهلوی (قرن 20)
– معماری پس از انقلاب 1979 )انقلاب 1357)

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

سبک شناسی معماری Architectural stylistics

3- معماری دور:
علت نامگذاری این شاخه به معماری دور در اصل فاصله زمانی و مکانی
این گونه سرزمینها به دو شاخه قبلی یعنی معماری غرب و معماری ایرات است،
این گونه سرمینها مانند هند، چین، افریقا و سبکهای معماری خاور دور
متاسفانه در منابع ایرانی بسیار کم به انها توجه شده است که در ادامه همین تحقیق یه زودی منتشر خواهد شد.

∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏∏

جمع بندی:
در جمع بندی کلیه مطالبی که گفته شد ریشه های شیوه شناسی و سبک شناسی معماری
در مقطع لیسانس در واحد های درسی مانند معماری جهان، معماری اسلامی 1-2 بازگو میگردد
ولی در مقطع ارشد مطالب تخصصی تر و جامع تر در
دروس نظریه و روشهای طراحی، سیر اندیشه های معماری و حکمت هنر اسلامی مطرح میشود
و در مقطع دکترا دروسی مانند معماری معاصر (نظریه ها و مکاتب) معماری اسلامی حکمت و روشها،
مباحث منتخب در معماری و معماری ادیان مطرح میشود.
همان گونه که مشاهده میشود سبک شناسی معماری در کلیه مقاطع مانند خون در کالبد این رشته همیشه در جریان است.

امید است تحقیق فوق پایدار بماند تا مباحث توسط پزهشگران و معماران علاقه مند ادامه و ترتیل پیدا کند،
در اخر از اساتیدی که قبل از بنده حقیر در ای راستا تحقیق نموده اند و این جانب با استفاده از پژوهشهای این بزرگان دسته بندی فوق را تنظیم نموده تشکر و قدردانی میشود.

استاد محمد کریم پیرنیا (روحش شاد)
استاد وحید قبادیان
استاد بانی مسعود
دکترعلی امامیان فر بهار 1395

معماری پارامتریک Parametric Architecture

معماری پارامتریک Parametric Architecture

معماری پارامتریک Parametric Architecture معماری پارامتریک Parametric Architecture پزوهشهای انجام شده در این باره: معماری پارامتریک و طراحی در معماری پارامتریک گرداورنده نادیا بهرامی زمستان ۹۶ دانشگاه ازاد نظنز دانلود فایل پاور پوینت حجم ۸۱۰ کیلوبایت کد خرید ۱-۱-۰۴ بررسی طراحی الگوریتمیک در معماری دیجیتال و تاثیر آن بر روند طراحی معماری گرداورنده فاطمه تقی یار زمستان ۹۶ دانشگاه ازاد هرند دانلود فایل پاور پوینت حجم ۳۷/۸ مگابایت کد خرید ۲-۱-۰۴ …

بیشتر بخوانید »
معماری بیونیک Bionic Architecture

معماری بیونیک Bionic Architecture

معماری بیونیک Bionic Architecture معماری بیونیک Bionic Architecture پژوهشهای انجام شده در این باره استاد راهنما دکتر علی امامیان فر  بررسی اثار سانتیاگو کالاتراوا در معماری بیونیک گرد اورنده مهندس: بهاره محلوجی زمستان ۹۵ دانشگاه ازاد دولت اباد حجم دانلود فایل پاورپوینت ۱۴/۴ مگابایت کد خرید ۱-۲-۰۴ معماری بیونیک Bionic Architecture پس از جنگ جهانی دوم و آغاز دههٔ شصت قرن بیستم، تبادل …

بیشتر بخوانید »
معماری پایدار Sustainable Architecture

معماری پایدار Sustainable Architecture

معماری پایدار Sustainable Architecture معماری پایدار Sustainable Architecture پژوهشهای انجام شده در این باره: استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر چگونگی تاثیر معماری پایدار بر شهرهای ایرانی گرد اورندگان  مژگان خسرویان و الهام داوری دانشگاه ازاد دولت اباد زمستان ۹۴ حجم دانلود فایل پاورپوینت ۸/۲۵ کد خرید ۱-۳-۰۴ . توسعه پايدار و مفاهيم آن در معماري مسكوني ايران گرد اورنده …

بیشتر بخوانید »
معماری سبز Green Architecture

معماری سبز Green Architecture

معماری سبز Green Architecture معماری سبز Green Architecture پژوهشهای انجام شده در این باره استاد راهنما دکتر علی امامیان فر معماری سبز و توسعه پایدار زمستان ۹۴ واحد دولت اباد محقق مهندس فاطمه لطفی حجم دانلود فایل ۹/۶۲ مگابایت کد خرید ۱-۴-۰۴ معماری سبز Green Architecture (به انگلیسی: Green Architecture) ی یکی از گرایش‌ها و رویکردهای معماری پایدار است که در سال‌های اخیر مورد توجه …

بیشتر بخوانید »
معماری اکو تک Echo Tech

معماری اکو تک Echo Tech تحلیل و بررسی

معماری اکو تک Echo Tech معماری اکو تک Echo Tech تحقیقات انجام شده در این زمینه: استاد راهنما دکتر علی امامیان فر  معماري اکوتک چین گرداورنده سید مرتضی موسوی، زمستان ۹۵ دانشگاه اشرفی اصفهانی، دانلود پاور پوینت حجم ۱۵/۵ مگابایت کد خرید ۱-۵-۰۴ . معماری اکوتک گردارورندگان زمستان ۹۴ دانشگاه ازاد واحد دولت اباد مهندس محمد فیض، مصطفی پورقاسمیان، الهه قاسمی حجم دانلود …

بیشتر بخوانید »
معماری های تک High Tech

معماری های تک High Tech تحلیل و بررسی

معماری های تک High Tech معماری های تک High Tech پژوهشهای انجام شده در این باره: استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر مجموعه ایی کامل شامل پاور اثار معماران و پیشگامان این سبک تهیه کننده مهندس: حسین تیموری زاده، فر زمستان ۹۴ واحد دولت اباد. حجم دانلود فایل پاورپوینت ۳/۸۱ مگابایت کد خرید ۱-۶-۰۴ معماری های تک High Tech آنچه به …

بیشتر بخوانید »
معماری فولدینگ Folding

معماری فولدینگ Folding تحلیل و بررسی

معماری فولدینگ Folding معماری فولدینگ Folding پژوهشهای انجام شده در این باره: استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر  پاور معماری فولدینگ معماری معاصر محقق: مهندس داریوش کریمی، زمستان ۹۴ واحد دولت اباد. حجم دانلود ۳/۷۹ مگابایت کد خرید ۱-۷-۰۴ مباني نظري مكتب فولدينگ براي نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوي ، ژیل دلوز مطرح گردید.. وي همچون ژاك دریدا از …

بیشتر بخوانید »
معماری پرش کیهانی

معماری پرش کیهانی Jumping Universe

معماری پرش کیهانی معماری پرش کیهانی The Architecture of the Jumping Universe اثار ارائه شده در این زمینه زمستان ۹۴ دانشگاه دولت اباد استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر معماری پیداش کیهانی-غیر خطی مهندس سجاد رفیعی (پاور) حجم دانلود ۲/۸۸ مگابایت کد خرید ۱-۸-۰۴ . معماری  پرش کیهانی (بررسی اثار فرانک گهری) مهندس نفیسه سادات فتاح (پاور) حجم دانلود ۶/۶۶ مگابایت …

بیشتر بخوانید »
معماری دیکانستراکشن Diconstraction

معماری دیکانستراکشن Diconstraction

معماری دیکانستراکشن Diconstraction معماری دیکانستراکشن Diconstraction تحقیقات انجام شده در این زمینه: استاد راهنما دکتر علی امامیان فر معماري ديكانستراكشن و تاثیر آن در ایران گرداورنده نیلوفر مقدس، زمستان ۹۵> دانشگاه اشرفی اصفهانی، دانلود پاور پوینت حجم ۳۳/۴ مگابایت کد خرید ۱-۹-۰۴ . بررسی سبک دیکانستراکشن گرداورنده مریم حامدی، زمستان ۹۴ دانشگاه ازاد اسلامی واحد دولت اباد، دانلود پاور پوینت حجم …

بیشتر بخوانید »
معماری پست مدرن Post Modern Architecture

معماری پست مدرن Post Modern Architecture

معماری پست مدرن معماری پست مدرن Post Modern Architecture پژوهشهای انجام شده در این باره استاد راهنما دکتر علی امامیان فر چگونگی نحوی شکل گیری معماری پست مدرن گرداورنگان: بشری زرافشانیان و سیده نگین نصرالدین پورگویا دانشگاه ازاد اسلامی واحد کرمانشاه زمستان ۹۷  فایل پاور پوینت حجم دانلود ۹/۲۹ مگابایت کد ۱-۱۰-۰۴ معماری پست مدرن Post Modern Architecture تاریخ پست مدرنیسم اصطلاح پست …

بیشتر بخوانید »
error: این محتوا غیرقابل کپی است