شنبه , 2 تیر 1403
تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهری

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاههای شهری

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهری

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهریتأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهری
گردآورندگان : ۱٫ احسان براتی ۲ . دکتر امامیان فر
کنفرانس سالانه معماری، شهرسازی، جغرافیا و عمران موسسه رهجویان پایاشهر اترک. زمستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۱۸-۰۲ حجم دانلود ۱/۱۱ مگابایت

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهری چكيده
يكــي از عوامــل مهــم و تأثيرگــذار در شــكل گيــري بافت هاي شهري در هر منطقه اي،
شرايط آب و هـوايي است. اين عامل از ديربـاز در فرهنـگ، رفتـار انسـاني،ساخت و سازها
و به طور كلي شيوه زندگي انسان مؤثر بوده است. امروزه نيـز اهميـت و ضـرورت توجـه بـه
شرايط اقليمـي در طراحـي همـه سـاختمانها، بـه ويـژه ساختمان هايي كه به طور مستقيم
مورد استفاده انسـان وساير موجودات زنده قرار مي گيـرد، ثابـت شـده اسـت.(قبادیان ۱۳۸۰)
اهميت تأثير اقليم بر معماري، انجام مطالعات و پژوهش هاي جامعي را در اين زمينه ايجاب مي كنـد..

در اين راستا تـاكنون مطالعـات زيـادي صـورت گرفتـه ازجمله: تامپسون و پري (۱۹۹۷)، در فعاليت هاي مربـوطبه مسكن،
آب و هـوا را بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين مؤلفه هاي تصميم گيري معرفي كردنـد. سـام  و چنـگ  (۱۹۹۷) در هنگ كنگ بررسي هايي را بـراي  اسـتفاده  از عناصر اقليمي در طراحي معمـاري  و انـرژي  سـاختمان  انجام دادند و اسـتفاده  از شـرايط  اقلـيم  محلـي  را بـراي  بهبود طراحي هاي اقليمي و شبيه سازي انرژي ساختمان توصيه كردند.

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری

سکونتگاههای شهری نمونه موردی:

شهر ستان کاشان

از آنجا كه شرايط آب و هوايي به موازات ساير عوامـل محيط ي از مهمترين عوامل مؤثر در شكل گيري و تكوين شهرها و تداوم حيات شهر به شمار مي رود؛ لـذاپژوهش حاضر با هدف بررسي پارامترهاي اقليمي شهرستان کاشان و مشخص نمـودن زمـان تغييـرات ناگهـاني ورونـد احتمـالي آنهـا صـورت گرفتـه است.

این تحقیق از نوع کیفی است و از روشهای گردآوری اطلاعات هم چون اطلاعات کتابخانه و در مرحله بعد جمع آوری اطلاعات میدانی در روند ارائه پژوهش پرداخته شده است. در این تحقیق ار روش تحقیق کاربردی و نظری به صورت هم زمان استفاده می شود

تأثیر روند عناصر اقلیمی در معماری سکونتگاه های شهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + شش =

error: این محتوا غیرقابل کپی است