چهارشنبه , 13 مهر 1401
رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران . طراحی و سازماندهی مراکز اموزش عالی معماری در ایران
رساله دکترای (ph.D) معماری فوق شامل بررسی، تجزیه، تحلیل و مقایسه
دانشکده های معماری و دانشگاه هایی میشوند که دارای گرایشهای ساختمانی هستند..
چراکه ایجاد یک شهر نوین با اخرین تکنولوژی واستانداردهای امروزی زمانی میسر است
که دانشگاه های راه و ساختمان سازی، معماران و متخصصان کاربردی  به جامعه خود تحویل بدهند. این پایانامه دارای ۳ فصل است.

فصل اول شامل انالیزهای تئوری است که در روند شکل گیری مراکز اموزش عالی معماری تاثیر گذار هستند،
این فصل دارای ۳ بخش میباشد. در بخش اول تحقیقات و مطالعات اولیه لازم برای ایجاد پروژه های معماری که در جهت ساخت این گونه دانشگاه ها استفاده شده اند بررسی میگردد.
در بخش دوم نمونه های مشابه از چنین دانشگاه هایی در کشورهای همسایه ایران و دیگر کشورهای پیشرفته مقایسه و انالیز میگردد.
در بخش سوم مشکلات طراحی معماری برخی از این دسته دانشگاه ها در ایران تجزیه و انالیز میگردد.

رساله در سال بهار ۲۰۱۲ در دانشگاه کیسی کی یف (اوکراین) دفاع شده
شامل ۱۷۰ صفحه پایان نامه به زبان روسی و  ۳۸ شیت با کیفیت و با ترجمه فارسی سر تیتر اصلی ( در سایت قابل مشاهده است)
کد خرید ۰۰۰۱ جحم دانلود ۱۲۱ مگابایت
دکتر علی امامیان فر

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

فصل دوم شامل عوامل و شرایطی میشود که در شکل گیری و ایجاد این گروه از فضاهای اموزشی نقش بسزایی دارند،
این فصل شامل ۴ بخش میباشد.
در بخش اول کلیه عوامل تاثیر گذار بر طراحی معماری دانشکده های هنر، معماری و عمران دسته بندی میگردد.
در بخش دوم نقش عوامل طبیعی و اقلیمی بر ساخت و ساز این گونه ساختمانها در ایران بررسی میگردد.
بخش سوم تاریخ پیدایش فضاهای اموزشی و چگونگی تاثیر مذهب در شکل گیری این دسته ازدانشگاه های ایرانی مورد مطا لعه قرار میگیرد.
در بخش چهارم روشهای اموزش معماری و پیشینه تاریخی ان به همراه مسائل جمعیت شناختی ایران تجزیه و تحلیل شده است.

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

فصل سوم شامل روشهای طراحی معماری و سازماندهی مراکز اموزش عالی معماری میباشد،
این بخش دارای ۴ فصل است.
در بخش اول برنامه ریزی و طراحی کلی سایت پلان دانشگاه های معماری و عمران بررسی میگردد.
در بخش دوم ساختار کالبدی پلان ساختمانهای اینگونه دانشکده ها دسته بندی میشود.
در بخش سوم طراحی حجمی در معماری دانشگاه ها طبقه بندی و تجزیه میگردد.
این فصل دارای ۳ تئوری معماری برای این گونه دانشگاه های ایرانی میباشد که دارای گرایشهای ساختمانی هستند.

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

تئوری اول مربوط به بهینه سازی دانشکده های هنر و معماری با استفاده از مدارس قدیمی ایرانی بوده است.
با توجه به پیشینه تاریخی این مدارس و تحقییقاتی که در فصل دوم همین رساله به انها اشاره شد
به دلیل کاربرد این مدارس در راستای فضاهای اموزشی و با استفاده از مرمت و بازسازی این ساختمانها،
توسط خود اساتید معماری میتوان از اینگونه مدارس برای توسعه دانشکده های معماری استفاده کرد.
تصویر ۳٫۱۲ (ص۱۴۶) در ساله نمونه ایی از دسته بندی این مدارس را در جهت کاربرد
دانشکده های معماری وهنر در نقاط مختلف کشور به نمایش گذاشته است.

تئوری دوم مربوط به برنامه ریزی و توسعه دانشگاه هایی میشود که دارای دانشکده های همچون معماری و عمران میباشند.
با توجه به تحقیقات همین رساله بسیاری از دانشگاه های کشور یا دارای دانشکده معماری میباشند
یا دارای دانشکده عمران و یا دارای نقصان دانشکده لازمه ومکمل هستند.
تصویر ۳٫۱۳ (ص۱۴۹) برخی از این دانشکده ها را در نقاط کم جمعیت و پر جمعیت کشور مکان یابی کرده
و تحت پوشش جدولی دانشکده های لازمه را اضافه، ادغام، ویا تفکیک کرده است.

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

تئوری سوم مربوط به ساخت وایجاد دانشگاه های پایدار بین المللی با گرایشهای راه و ساختمان سازی در ایران میباشد.
کلیه دانشکده های این گروه دانشگاه ها، باید دارای گرایشهای معماری و رشته های هنری و فنی وابسته به علم معماری و همچنین گرایشهای عمرانی باشند.
با توجه به تنوع اقلیمی ایران و سبک خاص معماری هر منطقه میتوان با استفاده از مصالح بوم اورد هر ناحیه دانشگاه هایی ایجاد کرد،
که توسط انرژیهای طبیعی مانند صفحات خورشیدی هم انرژی خود را تأمیین کنند هم این انرژی را به نواحی مختلف کشور انتقال دهند.
از نکات مثبت این تئوری کسری رشد بیکاری، چرخش بهینه اقتصاد جامع همراه با  رشد تولید ناخالص داخلی کشور بوده،
نمونه ایی از دانشگاه ها درکویر دشت لوت در تصویر ۳٫۱۴ (ص۱۵۲) طراحی شده است.

به امید روزی که کسری فضای اموزشی مخصوصا در سطح دانشگاهی در هیچ یک از نقاط ایران وجود نداشته باشد.
رساله فوق شامل ۱۲۰ صفحه text به زبان روسی،  ۳۹ پلان شت( A1 که تصویر ان در زیر به نمایش گذاشته شده است)،
۱۲۰ مرجع اطلاعاتی، ۱۰ مقاله مورد تایید وزارت علوم اوکراین و یک مقاله بین المللی می باشد.

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران   رساله دکترا اموزش عالی معماری در ایران

بهینه سازی اموزش معماری و بررسی چالشهای اموزشی در راستای ایجاد فضاهای نوین اموزشی،
معماری داخلی اموزش عالی در ایران نیز  ادامه این رساله بوده که در مقطع پست دکترا ارائه خواهد شد

4 نظر

  1. بسیار جالب وخواندنی بود اینجانب حقیر کوچکتر از انم که نظر بدهم وخلاصه تحقیقات را دیدم ولی فکر کنم اگر قسمتی از تحقیق به برر سی نمونه کارهای دانشجویان این مراکز ومحیطی که در آن درس میخوانند وبررسی مقایسه در سطحی که از همه یک کار خواسته شود نشان خواه داد که چقدر محیط بر دانشجو معماری اثر میگذارد امیدوارم در تمامی مراحل زندگی موفق وپیروز باشید

    • دکتر علی امامیانفر

      خیلی ممنون از نقد خوبتان
      داخل رساله هست ولی چون به زبان روسی میباشد در سایت عنوان نشده

  2. BA SALAM BESIAR JALEB VA GHABELE TAVAJOH HAST , AIA EMKAN DARAD AZ TARIGH EMIL YA HAR BARNAME DIGEE BA SHOMA SHBATI DASHTE BASHAM? MAMANUN MISHAM

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

1 × دو =

error: این محتوا غیرقابل کپی است