چهارشنبه , 27 تیر 1403
مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان

با رویکرد پویایی آموزش محوري

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دانمرکز درمانی براي کودکان سندروم دان
گردآورندگان : ۱٫ مرضیه محمودیان ۲ . دکتر امامیان فر
مجله علمی و تخصصی پایاشهر تابستان ۹۶
مقاله شامل فایل pdf میباشد، کد خرید ۱۳-۰۲ حجم دانلود ۳۲۳ کیلویایت

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان با رویکرد پویایی آموزش محوري. چکیده.
با تعریف کودکی به عنوان دوره اي مستقل تلاش براي ارائه صورت کودکانه اي از امور مربوط به کودك آغاز شد. آموزش کودکانه، ادبیات کودکانه، سبک لباس کودکانه همگی محصول این تلاش هستند. امروزه که با سلطه ي رسانه ها مرز بین کودکی و بزرگسالی در حال فروریختن است. ضروري است تعریف کودکی با فراهم آوردن امکان رشد کودك در فضایی تقویت شود که با عوامل محیطی کودکانه بیان میشود.
محیط مصنوع، شامل فضاي داخلی و خارجی طراحی شده نمونه اي از محیط هاي موثر بر کودك است…

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان

با رویکرد پویایی آموزش محوري

معماري محیط هاي کودکانه مهم است زیرا کودك بخشی از اطلاعات و تجربیات ضروري خود را از محیط فیزیکی پیرامونش دریافت می کند. نیاز هاي کودك و زبان او عناوین معمارانه کودکانه را شکل می دهد تا کاربري ها درمانی، ورزشی، تفریحی و به ویژه فرهنگی و آموزشی براي کودکان به شیوه اي متفاوت از بزرگسالان معرفی شود. تفاوت این گروه بناها با عناوین مشابهی که براي مخاطب بزرگسال طراحی می شود، ناشی از کیفیت فعالیت جاري و تفاوت در مقیاس است که خود از تفاوت در استانداردهایی ناشی می شود که فضا را براي هر یک از دو گروه مخاطب،کاربردمیکند.
کلید کلیدي: کودك، فضاي معماري، کالبد فضاي، کودکان عقب مانده ذهنی، فضاي درمانی _آموزشی

مقدمه:در مقاله فوق سعی در نشان دادن اهمیت شناخت کودکان و فضاي معماري کودکان شده است.
شناخت دنیاي پرتحرك وشادکودك، گذشته ازلذتی که می تواند داشته باشد،
خود از جمله مسائلی است که پی ریزي جامعه اي انسانی نیاز فراوان بدان دارد.
کودك محصول محیط خود است و نشانی از سنت، تربیت،
آداب و رسوم محیط خود را در تمام شخصیت هاي بعدي خود منعکس می کند.
باید کودك را شناخت و با دنیاي فکري او آشنا بود.
استعدادها و قابلیت هاي او را در سنین مختلف درك کرد تا بتوان آنها را بهتر پرورش داد و شکوفا ساخت.

مرکز درمانی براي کودکان سندروم دان

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 13 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است