شنبه , 2 تیر 1403
معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture

معماری نئوکلاسیک

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture اثار ارائه شدده در این زمینه:
استاد راهنما دکتر علی امامیان فر

مهندس آرش غفرالهی: بررسی سبک نئوکلاسیک  زمستان ۹۴ دانشگاه دولت اباد، ا، حجممعماری نئوکلاسیک
دانلود ۶/۸۳ مگابایت کد خرید ۱-۱۷-۰۴

 

مهندس مسیح وسیلی: سبک نئوکلاسیک  زمستان ۹۴ دانشگاه دولت اباد، حجم دانلودمعماری نئوکلاسیک
۱۰/۹ مگابایت کد خرید ۲-۱۷-۰۴

معماری نئوکلاسیک

در بین سال های ۱۷۳۰ و ۱۹۱۴ میلادی، معماران با الهام از سبک معماری دوره رونسانس و معماری کلاسیک بناهای جدیدی در بریتانیا،
ایالات متحده آمریکا و اروپا خلق کردند که جزئیات زیادی از معماری یونان و رم باستان به عاریه گرفته بود.
سبک معماري است که عمدتاً از نیمه قرن هیجدهم تا نیمه قرن نوزدهم میلادي در اروپاي غربی رایج بوده است.
این سبک تحت تاثیر نهضت روشنگري ابتدا در فرانسه و ایتالیا آغاز شد و سپس در مدت زمان کوتاهی به نحوي گسترده انگلستان، آلمان و کشورهاي دیگر را فراگرفت.
آن چه که عصر روشنگري را در شکلگیري نئوکلاسیسیسم در هنر مهم جلوه میدهد. مفهوم بود که در بین آراء اندیشمندان روشنگري مطرح شد.

هدف تاریخ در عصر « تاریخ » تازهاي از روشنگري صرفاً کنجکاوري درباره ي رویدادهاي گذشته یا اشتیاق به احیاء گذشته نیست..
بلکه دلیل اصلی توجه آنان به تاریخ این بود که انسان در حال پیشرفت است.
پیوسته کشف میکند، تعصب و خرافه و جهل و قساوت باستانی را از میان برمی دارد
و در راه تأسیس و تثبیت علمی پیش میرود که مردم را سعادتمند، آزاد، پاکدامن و عادل گرداند.
در حقیقت تاریخ در عصر روشنگري تنها مرجعی براي بازگشت به گذشته نبود بلکه بستري بود
که بتوانند چالشها و تحولات و تعقلات انسان را دنبال کنند. منبع الهام معماري نئوکلاسیک ، معماري دوره کلاسیک یونان و روم باستان بوده است
در ادامه به بیان چگونگی شکلگیري و رشد معماري نئوکلاسیک قرن هیجدهم و نوزدهم میلادي در چهار کشور انگلستان ، فرانسه ، آلمان و آمریکا می پردازیم.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture  نئوکلاسیسیسم انگلستان:

مسو با یافته هاي باستان شناسی در قرن هجدهم، شاهد گرایش به اندیشه ها و کارهاي آندره آپالادیو در معماران هستیم.
در حقیقت کارهاي پالادیو مرجعی براي معماران نئوکلاسیست انگلستان شد
زیرا از یک سو او بزرگترین منریسم رنسانس بود و از سوي دیگر وي چهار کتاب در باب معماري نوشت
و یافته هاي خود از معماري کلاسیک یونان و روم را در این چهار کتاب آورد.
اندیشه هاي پالادیو از طرف معماران انگلیس نظیر کولن کمبل (Colen Campbell) ویلیم کنت (William kent)
ریچارد بویل (Richard Boyle) ویلیام چییمبرز William) (Chambers و رابرت اَدام (Robert Adam) حمایت میشد.

در این بین ریچارد بویل و ویلیام کنت در راه اندازيِ جنبش نئوکلاسیک و گرایش به پلادیانیسم (Palladianism)
سهم بسزایی در انگلستان داشتند(Jordan,1996,265). پالادیانیسمی که بویل، کنت و کمبل از آن حمایت میکردند.
ریشه در اثري داشت که توسط کولن کمبل ویرایش شد و در سه مجلد بین سالهاي ۱۷۱۵ و ۱۷۳۵ دو با عنوان ویتروویوس بریتانیکوس (vitruvius Britannicus) در لندن به چاپ رسید.
این کتاب شامل تصاویري از ساختمانهاي عمومی و یلایی بود که در انگلستان طرّاحی شده
و جوهري آن نیز ستایش از کارهاي آندره آپالادیو و اینیگو جونز (Inigo Jones) بود.
کتاب ویترویوس بریتانیکوس به همراه اصول و مفاهیم معماري پالادیو، حکم مرجع نهایی ضابطه هاي معماري نئوکلاسیسیسم در انگلستان قرن هجدهم را پیدا کرد.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture  نئوکلاسیسیسم انگلستان:

در قرن ۱۹ گروهی از باستان شناسان شکل گرفت و پیشرفتهاي در باستان شناسی در این قرن حاصل شد
و بسیاري از بناهاي قدیمی روم از زیرآوار ها بیرون آمد و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و در پی آن،
به سبب دسترسی به مشاهدات عینی، معماران انگلیسی توانستند نئوکلاسیسیسم انگستان را از چنگال پالادیو خارج کرده و به شکل عینی به آن بپردازند.

ینیگوجونز یکی از هواداران پرشور عقاید پالادیو براساس یافته هاي خود از معماري روم و کارهاي پالادیو،
کاخ ضیافت (Banqueting House) در وایت هال (Whitehall) را بین سالهاي ۱۶۱۹ و ۱۶۲۲ طرّاحی و اجرا نمود.
این ساختمان در بین کارهاي اجراي شدهي جونز به کرّات مورد اقتباس معماران انگلیسی و فرانسوي قرار گرفته است.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture  نئوکلاسیسیسم انگلستان:

ویلیام چیمبِرز و رابرت اَدام را میتوان انقلابیترین معماران نئوکلاسیک در انگلستان نامید.
چیمبِرز و اَدام تجربه هاي کاري و آموزه هاي معماران فرانسوي رابه سرعت جذب نمودند و آنها را در کشورشان بومی ساختند.
لذا درتاریخ معماري این دو شخص به عنوان سردمداران بومی سازي معماري کلاسیک شهرهاند.
چیمبِرز در طرح عمارت سامرست (somerset) در لندن، که بین سالهاي ۱۷۷۶ و۱۷۸۰ طراحی و ساخته شد، توانست
بزرگترین اثر معماري کلاسیک انگلستان را شکل دهد.
این عمارت در هماهنگی کامل با سایت طراحی شده است.

آن چه که کارهاي اَدم را از رقبت کاري او چیمبِرز جدا میکند، استفاده  آزادانه او از عناصر معماري کلاسیک است.
لذا او در طراحی ساختمان کدالستن (kedleston  ۱۷۶۱-۶۵) در داربیشر (Derbyshire) که با کاربري سالن اجتماعات طراحی شده بود
برداشتی آزاد از فضاهاي داخلی کاخها و فرمتاق نصرتهاي روم و اصول معماري پالادیو ارائه داد
مورخین از این ساختمان به عنوان بیانیهي معماري نئوکلاسیسیسم در انگلستان نام میبرد.
حجم و پلان این ساختمان در هماهنگی کامل با یکدیگر طراحی شده اند،
و به بهترین نحو ممکن حاکی از نظم معماري کلاسیک و معماري احجام ویلاهاي آندره آپالادیو هستند.

یکی از مهمترین آثار سبک پالادیانیسم، ویلّایی معروف به >خانه ي چیزیک (Chiswick House) <واقع در نزدیکی لندن است.
این ساختمان توسط ریچارد بویل با اقتباس و الگوبرداري از ویلا روتونداي آندره آپالادیو و به سال ۱۷۲۵ طراحی و ساخته شد.
از خصوصیات بارز ویلا روتونداي پالادیو مکعب عظیم بلوك مرکزي است که در داخل آن استوانهاي قرار داده شده است
که از خارج در نماي ساختمان به شکل گنبدي نیم کرهاي و وپلّه پلّه – به مانند گنبد معبد پانتئون در روم- دیده میشود.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture نئوکلاسیسیسم فرانسه:

نئوکلاسیسیسم فرانسه نیز در همسویی کامل با تفکرات پالادیانیسم انگلیسی در پی یافتن اصول و مفاهیم ماندگار معماري تاریخ گرا پیشرفت.
اما با وجود این نکته که در نئوکلاسیسم فرانسه، خردگرایی خود را نشان داد.
در حقیقت معمارن فرانسوي همچون معماران انگلیسی تفکرات پالادیو را کورکورانه به کار نبردند
و آثار یونان و روم باستان را از زاویه عقل و خرد مورد تحلیل و بررسی قرار دادند
و به همین سبب گرایش به فرمهاي افلاطونی و خردگرایی و کارکردگرایی درفرم و سازه در معماري پیدا کردند.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture نئوکلاسیسیسم فرانسه:

یکی از مهمترین میراث داران کلاسیک درمعماري اتیین لویی بوله بود.
وي تحت تأثیر عناصر معماري یونان و روم، به خصوص نظام ستون گذاري یونیک و کُرَنتی و احجام افلاطونی به شیوهاي دست یافت
که بعدها به عنوانِ نماد معماري نئوکلاسیسیسم فرانسوي درآمد.
بوله در پروژهي عظیم خودبراي بناي یادبود نیوتن ، که به سال ۱۷۸۳ طراحی شد، تعبیر معمارانهاي از نور و فُرم به دست میدهد
البته شایان ذکر است که این بنا هیچ گاه ساخته نشد.
کلود نیکولا لودو نیز یکی دیگر از معماران مطرح سبک نئوکلاسیسیسم فرانسوي بود.

معماري آثار او مبتنی بر کاربرد شکلهاي سادهي هندسی است.
یکی از جنبه هاي شاخص آثار لودو استفادهي وي از تداخل عناصر کلاسیک با فرمهاي سادهي افلاطونی است.
درکارهاي او این تداخل به صورت هوشمندانهاي معماري اوست که آثار وي را از هم نسلانش متمایز مینماید.
از مهمترین کارهاي لودو طرح شهر شو (Chux) نخستین شهر آرمانی دورهي انقلاب صنعتی در نزدیکی بزانسون (Besancon) واقع در شرق فرانسه است
که به واقع، جذابترین بخش این شهر را میتوان کارخانه نمک آن دانست.

از دیگر پیشگامان تاریخ گرایی فرانسوي میتوان به آبه مارك آنتوان لوژیه و ژاك ژرمن سوفلو اشاره نمود.
موازي جریاناتی که ذکر شد، در اوایل قرن نوزدهم مدرسه هنرهاي زیباي پاریس (بوزار) شکل گرفت که در سال ۱۸۱۹ تاسیس شد.
از سرفصلهاي مهم این مدرسه میتوان گرایش به پالادیو و رواج پالادیانیسم درجهان اشاره کرد یکی از ساختمانهاي موفق که با مفاهیم این مدرسه طراحی شد،
عمارت اپراي پاریس (پاله گارینه)، اثر شارل گارنیه است که بین سالهاي ۱۸۲۵ و ۱۸۹۸ طراحی و ساخته شد.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture نئوکلاسیسم آلمان:

یکی از معماران بنام نئوکلاسیسیسم آلمان کارل فریدریش شینکل (kerl Friedrich Schinkel) است.
در حقیقت میتوان گفت شینکل کانال ارتباط آلمان با پالادیانیسم است.
وي مانند وینکلمان، اهمیت زیادي براي درك معماري کلاسیک قائل و براین عقیده بود
که ساختمانهاي باستانی میتوانند مرجع مهمی در تکوین و تحول معماري نئوکلاسیک باشند.

اولین ساختمانی که براي وي شهرت جهانی به همراه داشت،
ساختمان تئاتر ملی برلین بود که بین سالهاي ۱۸۱۸ و ۱۸۲۱ طراحی و ساخته شد.
فُرم کلّی ساختمان یادآور احجام معماري یونان است؛ مخصوصا در استفاده از سنتوريِ جلوي ساختمان،
که با شش ستون کُرَنتی ترکیب شده  و همچنین استفاده از تندیس هاي مجسمه، که بیانگر معماري معابد اتروسکهاست.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture نئوکلاسیسیسم آمریکا:

نئوکلاسیسیسم آمریکا از دو کانال تحت تاثیر پالادیو بود.
ازیک سو به سبب این که آمریکا مستعمره انگلیس بود،
سبک جورجی (Georgian) به نام سبک مستعمراتی و ترکیب محافظه کارانهاي از معماري انقلاب صنعتی
با پیروي از سبک های کلاسیک بر معماري آمریکا مسلط گردید.

سبک جورجی چیزي نبود مگر معماري ساختمانهاي مستعمراتی فرانسه و انگلستان در آمریکا،
که عمدتاً به سبک پالادیانیسم و با چاشنی معماري یونان و روم ساخته می شدند.
در واقع، آمریکا در دوران اوج وابستگی خود، در معماري نیز نقشی منفعل داشت
اما از سوي دیگر در دهه هاي نخستین قرن نوزدهم با ظهور معماران مشهوري چون تامس جفرسن (Thomas Jefferson) ، تحولی بنیادي در این شرایط پدید آمد.

معماری نئوکلاسیک Neoclassical Architecture نئوکلاسیسیسم آمریکا:

جفرسن با بازسازي روشهاي موجود به شیوهي مستقلّی دست یافت، به طوري که بعدها کلّ معماري آمریکا را تحت تاثیر آثار خود قرار داد.
در معماري حجیم و پروقار او که آمیزهاي از خصلتهاي تاریخگراي وابسته به سبکهاي پالادیانیسم و نئوکلاسیسیسم
و رفتارهاي خردگرا بود به روشی منظم و توانمند درآمد و به یک معماري ماندگار تبدیل گردید.
آثار معماري تامس جفرسن را میتوان نقطه ي عطفی در تاریخ معماري آمریکا دانست.
او پالادیانیسم رادر معماري آمریکا تثبیت کرد، و به همان میزان که این سبک اروپایی است، در معماري او خصلت آمریکایی یافت.

جفرسن معتقد بود که براي استفاده از عناصر و قواعد کلاسیک در راه و رسم زندگی و حتّی معماري لازم نیست
که از آنها اقتباس نماییم و یا آنها را با احتیاط هماهنگ سازیم؛
بلکه کافی است موردي را که با احتیاجات ما هماهنگتر است، عاقلانه انتخاب نماییم.
از مهمترین کارهاي وي میتوان به طراحی دانشگاه ویرجینیا (Virginia)
در شارلستن ویل اشاره کرد. تصوری منتشر شده مجموعه ساختمانهای ریچموند
معماری نئوکلاسیک

2 نظر

  1. عاشق این وبسایت شدم من.عالی هستید شما

  2. تو زمینه ای که فعالیت میکنید جزو بهترین سایت
    ها هستید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × دو =

error: این محتوا غیرقابل کپی است