سه شنبه , 26 تیر 1403
پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

دانشکده معماری
طراح: امید صیاد پیشه حجم دانلود ۶۸/۳ مگابایت کد خرید ۱۲-۰۰۳
موضوع: طراحی دانشکده معماری بهار ۹۵ دانشگاه دولت اباد
شامل: (فولدر رندر دید ناظر و پرنده)، (پاور دفاع، رساله pdf)، (شیت با کیفیت عالی)، (نقشه dwg)

استاد راهنما: دکتر امامیان فر

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری مقدمه:

معماری ا زجمله هنرهایی است که در ایران سابقه ای، دور دارد به همین گونه دانش آموز آن
نیز، نه به شکل آکادمیـک،که با شـیوه های سنـتی به سالـهای دورتاریـخ ایران بازمیگردد.
اموزش معماری درآغاز به شیوه استاد وشاگردی بوده است. شاگرد نزد استادخود فرا میگرفت
تا استاد شود وپس از آن به شاگردان خود بیاموزد. با،گذشت زمان همگام با تحولهای سیاسی
واجتماعی بسیار، آموزش معماری نیزدستخوش تغییرشد تا آنکه با آغا زروش های آموزش.

آکادمیک یکدفعه  دگرگون شود. در جامعه ایران، درون تحولهای آن، چنان سریع بودکه فرصت ایجاد بستری مناسب درجهت شکل گیری مناسب این تغییرات به گونهای مناسب وجود نداشت.نظام آموزش آکادمیک معماری به صورت نظامی جدا از روش سنتی ان شکل گرفت. در چنین حال وهوایی نظام اموزش معماری در ایران به گونه ای پپش رفت که هدفش تقلید از شیوه های معماری غربی وجدایی هر چه بیشتر از معماری ایرانی اسلامی بود. دانشجویان ایرانی تحت اموزش استادان فرنگی یا استادان تحصیل کرده در فرنگ چنان از معماری ایرانی فاصله میگرفتند که پس از گذشت مدت زمانی اساس معماری ایران دچار خودباختگی و گسیختگی گشت. در این میان علل رغم وجود دلایل بسیار نمی توان پرنقش دانشکده های معماری وشیوه های اموزش معماری انها در شکل گیری این روند چشم بست.

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

تاریخچه معماری: معماری به طور کلی ا ز یک زمان آغا زشد که انسان متوجه شد برای زیستن  و امنیت احتیاج  به سرپناه  دارد  تابتواند د ر آن یک زندگیی راحت  آسوده داشته باشد. ابتدا افراد معنا ومفهوم معماری را نمی دانستند وفقط برای رفع  احتیاجات  و رسیدن  به  خواسته های خود آغا زبه ساختن کردند. پس ازگذشت اندک زمان انسانها درک  کردندکه وجود یکسری پناه باعث تامین خواسته های آنها نمیشود،

بنابر این برای اولین با رانسان مغهوم خواستن را درک کرد.خواستن یعنی درک مفهوم نیا ز و برآورد کردن آنها. انسان با  فهمیدن وشناخت مفهوم ساختن شرو به معماری کرد. به طورمثال فهمیدکه هر فضایی احتیاج به مکانی برای خارج و وارد شدن شدن دارد  و یا  فضا برای تامین هوا و نوراحتیاج به ، پنجره وبا زشو  دارد اینها اولین وابتدایی ترین  معماری هایی بودکه بشرانجام داد. یک نمونه ا زبوم آورترین  وابتدایی ترین معماریهایی که انسان د رنخستین آغا زخلقت انجام داده کلبهای استد رآفریقاکه پس ا زگذشت چندین هزا رسال  هنوز هما ن فرم ا  بتدایی خود را حفظ کرده است.

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

پروژه طرح نهایی طراحی دانشکده معماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش + 15 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است