شنبه , 2 تیر 1403
Richard Meier ریچاد مایر

Richard Meier ریچاد مایر

Richard Meier ریچاد مایر

Richard Meier ریچاد مایر پژوهشهای انجام شده در این باره:
استاد راهنما: دکتر علی امامیان فر

بررسی فرآیند طراحی آثار ریچارد مایر گرداورنده ارمان عباسی زمستان ۹۵ دانشگاهRichard Meier ریچاد مایر

شاهین شهر دانلود فایل پاور پوینت حجم ۲/۰۴ مگابایت کد خرید ۱-۴۵-۰۳

Richard Meier ریچاد مایر

ريچارد ماير” زاده به سال ۱۹۳۳ در نيويورك نيوجرسي، شواليه سفيد پست مدرنيسم است.
در سال۱۹۵۷ ازدانشگاه كورنل فارغ التحصيل شد و بيش از تأسيس دفتر كار خود در نيويورك با اسكيدمور، اوينگز، مريل و مارسل بروئر همكاري داشت.
ريچارد ماير، معمار نيويوركي، يكـي از اعضاي” گـروه پنج” بـود كه به واسطه ي نمايشگاه  ۱۹۶۹ در موزه مدرن آرت به كسب برتري نايل شد اعضاي ديگري اين گروه مايـكل گـريوز، پيترآيزنمن، چالز گواتمي و جان هجداك بودند.

ماير ابتدا در زمينه ي ساختمان سازي براي طبقه مرفه  فعاليت مي كـرد تا  آن كـه در سال  ۱۹۶۹به عضويت گروه پنج نيويورك درآمد.
حوزه كار ماير بيشتر ساختمانـهاي مسكوني، موزه ها ، فضاهاي تجاري و دولتي دراروپا وآمريكا اسـت.

خانه هاي مطلـقاً سفيـد ماير، در زمينه اي  سبز با لايه بندي هاي افقي و عمودي است. مهمترين ويژگي آثار ماير، سرعت باز شناسي آن ها از ديگر بناهاست
ريچارد ماير، كوتاه زماني پس از فارغ التحصيل شدن از كورنل، در سال ۱۹۶۳، كارمعماريـش را با رشته اي از خانه هاي  شخصي آغاز كرد كه  نو پردازش هاي گونه شناختي اي را بـراي معماري مسكوني قرن بيستم بنيان گذاشت.

در فاصله ي آن سالها زندگي حرفه اي ماير بي اندازه سودمند بود.
او به گونه اي موفقيت آميز سبك  شخصي خويش را در دامنه ي گسترده ي  آثار و پروژه ها  در ايالت متحده و اروپا تثبيت كرد
و  پروژه هاي  سفارشـي وي شامل  ساختمان هاي همگاني، مراكز فرهنگي و موزه ها  و  نيز همكاري  در ساختن  دفاتر مركزي  شركت هاي  بزرگ بين المللي از اينگو نه طرح ها بود.

Richard Meier ریچاد مایر خانه ي اسميت

خانه ي اسميت، دارين كانكتيكات۱۹۶۷-۱۹۶۵خانـه ي اسميـت نقطه ي آغازين يك رشته فعاليت هاي موفق در طراحي مسكوني هاي شخصي است
كه در طراحي آن شكل دادن يك كليت، بدون نفي توصيه هاي « سنت گرا» از طريق كنترل برپيامد كار مد نظر بوده است.
در واقع عناصر ساختار گراي سنتي چون دودكش ، پلكان و … كه به پيكره ي بيروني نما پيوند خورده اند، به نحوي مؤثر حدود رواني وحقيقي اتاق ها را توسعه ميدهند.

اين خانه با چشم انداز به لانگ آيلند ساندو امكان بهره گيري از ديـدهاي پانـوراميـك استثنايي، برروي زميني مهميز مانند استـقرار يافته است.
در ظاهر، اين بنا از يك حجم ساده تشكيل يافته است اما در حقيقت، فضاهاي عمومي وخصوصي در تقاطع سـطوح و باله هايي كه يك حجم شفاف را شكل ميدهند به يكديگر مي رسند.
اين حجم شفاف برروي محوري استقرار مي يابد كه به عنصر عمودي دودكش خاتمه يافته و تأكيد را به منظره ي صخره اي اطراف ميكشاند.
اين بنا منحصرآً با محيط اطراف در ارتباط بوده و از اين طريق كششي مفعولانه را ايجاد ميكند. تك حجم منفرد گاراژ بنحوي مؤثر بر انزواي شديد ساختمان و ارتباط متقابل آن با محيط تأكيد دارد.

Richard Meier ریچاد مایر مراكز توانبخشي برونكس

مراكز توانبخشي برونكس، برونكس(۱۹۷۷-۱۹۷۰) اين بيمارستان را مي توان سنـگ بنايي دانست كه ماير آن را به كارهايي در مقياس هاي كوچكتر وبا ابعادي عظـيم تر دست يافت كه با اصـول زير بنايي اي كه سابـقاً در تنوعـي از موقعيتهاي متفاوت و رشـدي ثابت كشف شـده بود در هـم آميخت.
اين پروژه چه در عملكرد ( تسهيلاتي براي كودكان معلول ) و چه در بيان، به لحاظ عدم حضور كيفيات شهري در اين سايت حاشيه اي، بسيار پيچيده است.

يك ساختمان خطي طولاني كه نماي ورودي غربي را آزاد مي كند وآن را به بخش پشتي از طريق يك رشته ي دندانه دار از بلـوكـهاي اقامـتي به گـنجايش ۳۸۰ بيمار وصل مي كـند. هماننـد تمامـي پـروژه هاي مايـر، ظاهـر بصـري پروژه بلافاصله اهداف عملكردي اش را انعكاس مي دهد.
ساختمان  ورودي كه كاملاً در نظر اول به چشم مي آيـد دربرگيرنده فضـاهـاي درماني و همگـاني اسـت ورديف چهـار حجم مجزاي ديگـر شامل بخـشهاي بستري و اتـاق هاي سـرپايي بـراي بيــماران جوان و گـاهي بستگـان آنها مـي شود. يـك تـك گـالـري شيشه اي  بلند مركـز اين مجموعه را  شكـل مي دهـد.

Richard Meier ریچاد مایر خانه ي ميدمن، سندزپونيت(نيويورك) ۱۹۷۶-۱۹۷

خانه ي ميدمن، سندزپونيت(نيويورك) ۱۹۷۶-۱۹۷۱٫ اين يك فرصت استثنايي براي هر آرشتيكتي است كه به او اجازه دهند با دست باز به باز سازي يك ساختمان موجود بي نام و نشان بپردازد. لذا اين پروژه، طراحي است كه نيمي از آن در تغيير راهبردهاي مسلم طـراحي و نيمـه ي ديگـر آن در يك برگـردان ناب  نهفته است اگـر چه كـه اين امر به طريقـي تناسب يافته، در شيوه ي معمول ماير وجود دارد.

حال وهواي رويائي شكل گرفته، كه حاصل حضور عاملي مهم است در پلكان حلزوني آن ديده مي شود كه انگار  خانه را به زمين زير خود دوخته است.
پلان در اين پروژه به يك چيدمان كوبيسمي بدل شده كه با تأثير مساوي سطوح خارجي و عناصر موجود درگير بوده.
برنـامه ي اين پروژه به مثـابه ي كـليتي، پذيرنده ي روش تراكم خانه هاي خارج از شهر است: فضاي بچه ها در طبقه بالايي است با پلكان اضطراري و نورگير سقفي.

Richard Meier ریچاد مایر خانه ي ميدمن خانه ي داگلاس

خانه ي داگلاس روي صخره ي پرشيب مشرف به درياچـه ي ميشيگـان واقع شده است.
جنگلي و پر درخت بودن مـحل، اين تصور را در ذهن بوجود مي آورد كه خانه را با هلي كوپتر در اين مكان انداخته اند.
اين پروژه ي بكر، برفراز طبيعت اطـراف معـلق اسـت و تضـاد  شديـدي ميـان سفيـدي حجم آن و رنـگ آب و آسمان و مناظر وجود دارد. نماي خارجي از شيشه و روكش كاري با چوب هاي قائم همسطح تشكيل شده است.

همه ي سطوح، جز كف، به رنگ سفيد در آمده اند. در اتاق نشيمن مشرف به درياچه به و سه وجـه اتاق با ورقـه هاي بزرگ شيشه ي تخته اي پوشانده مي شود.
خانه ي داگلاس ارتباط نزديكي با خانه ي اسميت دارد كه ماير در ۱۹۶۷ در كانكتيكات ساخته بود.  هر دو كارفرما در دو محل كاملاً متفاوت، خواستار تقريباً يك خانه ي مشابه بودند. ماير ورودي هر دو خانه را همچون گذرگاهي به سوي درختزارهاي پيرامون در نظر گرفت.

از سرسراي ورودي مي توان به طـبقـات غذاخوري و نشيمن در پايين، يا محوطه ي سقف پـا گـذاشت كـه بـه دريـاچه ديد دارد. همانند خانه ي اسميـت، فضـاهـاي نيمـه عـمـومـي و خـصـوصـي، بـه تـرتـيـب بـا ديـوارهـاي شـيـشه اي و تـوپـر مشخــص مي شوند.

Richard Meier ریچاد مایر برخی  اثار :

طراحي خانه اي در حومه ي شهر كنكورد ماساچوست (۱۹۷۶)
خانه جيووانيتي، پيتزبورگ پنسيلوانيا (۱۹۸۳-۱۹۷۹)
>خانه ي راشوفسكي۱، دالاس تگزاس (۱۹۸۶)‌
كتابخانه ملي فرانسه، پاريس (۱۹۸۹)
خانه ي ماير، اسكس فلس- خانه ي اسميت، دارين
خانه ي هوفمان، ايست همپتن
خانه ي سالتزمن، ايست همپتن
مجتمع مسكوني هنرمندان وست بت، نيويورك
ساختمان تربيت بدني، دانشگاه ايالتي، فردونيا. پروژه
ساختمان هاي صنعتي كمپاني چارلز اوانز در فيرفيلد و پيسكاتاوي. پروژه
خانه در پاندريج. پروژه خانه ي الدوست مري

مركز توانبخشي مونرو، روچستر
مجموعه ي مسكوني شمال شرقي تويين پاركز، نيويورك
مركز توانبخشي برونكس، نيويورك
خانه ميدمن، سندز پوينت
خانه ي داگلاس، بندر اسپرينگز
طراحي شعبه كارخانه ي اليوتي در آمريكا. پروژه
طرح الگويي متنوع براي شعبه ها كارخانه ي اليوتي در آمريكا. پروژه
مجموعه مسكوني مركز آموزشي اليوتي، تريتاون. پروژه
دفاتر فروش اليوتي، فيرفاكس، پروژه
خانه ي، شاپاكوا
موزه هنرهاي مدرن در ويلاي استروتزي، فلورانس. پروژه
مجتمع مسكوني دانشگاه كرنل، ايتاليا. پروژه
آتنيوم، نيوهارموني

Richard Meier ریچاد مایر برخی  اثار :

آتليه سفال گري سارا كمپبل بليفر، نيوهارموني
طراحي خانه اي در حومه شهر، كنكورد. پروژه
طراحي نمايشگاه مدرسه ي نيويورك در موزه ايالتي، آلبني
سالن مطالعه ي آي. سايمون، موزه سالامون آر. گوگنهايم، نيويورك
خانه اي در پامبيچ
مدرسه ابتدايي كليفتي كريك، كلمبوس
كالج مذهبي هارتفورد
خانه ي جيووانيتي، پيتزبورگ
موزه هنرهاي تزييني، فرانكفورت ام ماين
بلوك مسكوني سامرست،بورلي هيلز. پروژه
موزه ي عالي هنر، آتلانتا
دفتر مركزي رنو، بولون بيانكور. پروژه
مجموعه مسكوني آي. بي. اي برلين. پروژه توسعه ي كانون هنري دموان،دموان
دفاتر مركزي زيمنس، مونيخ

تغيير كاربري كارخانه ي لينگوتو، تورين. مسابقه
خانه اي در وست چستر كانتي
خانه ي هلميك، دموان. پروژه
مجموعه دفاتر و آزمايشگاه هاي زيمنس، مونيخ
خانه ي آكربرگ، ماليبو
مركز بريچ پورت، بريچ پورت
خانه گروتا، هاردينگ تاون شيپ
بنياد گتي، لس آنجلس
باز سازي محله ي بيكوكا. ميلان. مسابقه
كانون فرهنگي و شهري در مونستر پلاتز، اولم
تالار شهر و كتابخانه مركزي، لاهه
مركز چشم پزشكي دانشگاه علوم بهداشت ارگون، پرتلند. پروژه
خانه ي راشوفسكي۱، دالاس . پروژه
هتل ساحلي سانتا مونيكا. مسابقه

برجهاي ميدان مديسون، نيويورك. مسابقه
مركز همايش ويشاپت، شواندي
دفاتر مركزي كي. ان. پي. هيلورسوم
موزه هنرهاي معاصر بارسلونا
مركز پذيرش دانشجو، دانشگاه كرنل، ايتاكا. پروژه
دفاتر مركزي كانال پلاس پاريس
طراحي كلي پارك ادينبورو، ادينبورو
مركز پژوهش دايملر بنز، اولم
ساختمان اداري در فرانكفدرت ام ماين. پروژه
كتابخانه ملي فرانسه، پاريس. مسابقه
بانك هايپولوكس، لوكزامبورگ
موزه ي نژاد شناسي، فرانكفورت ام ماين
طراحي براي محله ي سكستيوس، مايرابو، از آن پروانس. مسابقه
موزه ي آرپ، رولانذر ورث. پروژه
ساختمان اداري يوروجيو، بازل. پروژه
مركز بهداشت گرنج رود، سنگاپو
خانه ي راشوفسكي ۲، دالاس
طراحي براي پتزدمر پلاتز برلين، مسابقه
دفاتر مركزي سوئيس اير در آمريكاي شمالي، ملويل

 www.richardmeier.com

كليساي جوبيلي
Richard Meier ریچاد مایر

داگلاس هاوس
Richard Meier ریچاد مایر

موزه هنرهاي معاصر بارسلونا
Richard Meier ریچاد مایر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 + 15 =

error: این محتوا غیرقابل کپی است